Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Επιδότηση με voucher σε φοιτητές για internet


Επιδότηση με voucher σε φοιτητές για  internet
17/01/2017


Εκδόθηκε η απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το πρόγραμμα που θα δίνει VOUCHER - επιδότηση για να έχουν internet χιλιάδες φοιτητές της χώρας με «έκπτωση» 60% 

Η δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΊΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους δικαιούχους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017. Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile)). Βασικοί στόχοι της Δράσης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες τεχνολογίες στους φοιτητές, η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών.   
                                                          
Πιο συγκεκριμένα μέσω της Δράσης σύμφωνα με το υπουργείο και την απόφαση επιτυγχάνεται:
 - Η μείωση του ψηφιακού χάσματος, μέσω της πρόσβασης των δικαιούχων φοιτητών στο διαδίκτυο και της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών (π.χ. tablets, netbooks, laptops, smartphones κτλ).                                                                     
   - Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των προσφερόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών του δημοσίου από φοιτητές που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.                                                                          
      -Η ανάπτυξη των τεχνολογικών δεξιοτήτων των φοιτητών μέσω της χρήσης του διαδικτύου και των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.                                              
        -Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της εγχώριας καινοτομίας στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της εξοικείωσης των φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές.                                   
   -Η βέλτιστη αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα.     


     Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕI της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.                                                                   

        Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (1.862.000 €) και θα χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του από εθνικούς πόρους, προερχόμενους από το αποθεματικό της ΕΕΤΤ. 
Ο προϋπολογισμός της Δράσης αφορά στο ποσό επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή, καθώς και στο κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, των ενεργειών δημοσιότητας και της λογιστικής υποστήριξης της Δράσης από την ΕΔΕΤ Α.Ε.                 
    Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή:                                            Αφορά στην απόκτηση ή διατήρηση σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, η οποία είναι στο όνομα του δικαιούχου φοιτητή.
 -    Καλύπτει μέχρι το 60% του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, με ανώτατο χρηματικό όριο τα τρία ευρώ (3,00 €) το μήνα. Χορηγείται κατά μέγιστη διάρκεια για δώδεκα (12) μήνες.                                                                                                              
           Τρόπος άντλησης στοιχείων δικαιούχων φοιτητών Τα στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών θα αντληθούν από την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,(ΥΠΕΘ). Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων φοιτητών της Δράσης δύναται να ανέλθει έως τους πενήντα χιλιάδες (50.000) φοιτητές. Για την εξάντληση του αριθμού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δικαιούχων φοιτητών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με κριτήριο τον χρόνο εξαργύρωσης του κουπονιού. Ο μέγιστος αριθμός των δικαιούχων φοιτητών δύναται να αναπροσαρμοστεί με νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση.  Το κουπόνι θα μπορεί να εξαργυρώνεται μόνο σε ένα φυσικό κατάστημα ενός Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου. Κατά την εγγραφή τους οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα δηλώνουν υποχρεωτικά εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δράση αυτόματα όλα τα υφιστάμενα συμβόλαια Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών με συνδρομητές τους που είναι και δικαιούχοι της Δράσης και τα οποία πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση που ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος δεν το επιθυμεί, θα θεωρείται ότι συμμετέχουν στη Δράση μόνο οι νέες, εγκεκριμένες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος προσφορές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του. Η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που αφορά σύνδεση σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl ή vdsl μπορεί να γίνεται μόνο στη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή. Στις περιπτώσεις αιτήσεων φορητότητας μεταξύ Τηλεπικοινωνιακών Παροχών, το κουπόνι θα μπορεί να εξαργυρωθεί στο κατάστημα, μετά τη διαδικασία ολο-κλήρωσης της αίτησης φορητότητας. Ο απαραίτητος εξοπλισμός σύνδεσης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (π.χ. modem για σύνδεση σε adls/vdls, usb modem stick για σύνδεση στο 3G/4G δίκτυο κ.α.), όπου απαιτείται, βαραίνει στο σύνολό του, αποκλειστικά τον Πάροχο και παρέχεται δωρεάν στον δικαιούχο. Με την εκτέλεση της παραγγελίας ο δικαιούχος εξουσιοδοτεί τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο να εισπράξει από την ΕΔΕΤ ΑΕ την αξία του κουπονιού που χρησιμοποίησε. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι αναλυτικές σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που επιδοτούνται. Επιπλέον υπηρεσίες που δύναται να προμηθευτεί ο δικαιούχος και δεν αφορούν στην επιδοτούμενη υπηρεσία, δεν απαιτείται αλλά και δεν απαγορεύεται να περιγράφονται στην προσφορά (π.χ. αναγνώριση κλήσης, παροχή Static IP, παροχή απεριόριστων διεθνών κλήσεων, κλπ). Σε κάθε περίπτωση η τιμή των προσφορών πρέπει να είναι αντίστοιχη με τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών του τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της περιόδου επιδότησης. Όλες οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Τέλη ενεργοποίησης ή λοιπά τέλη που αφορούν την παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας δεν επιδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης. Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Δράσης θα παραμείνουν λειτουργικές με σκοπό την εξυπηρέτηση αντίστοιχων Δράσεων, τουλάχιστον για την 5ετία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία της Ε.Ε.                    
Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι υποχρεούνται επί τριετία μετά την υλοποίηση της Δράσης να συλλέγουν και να διαθέτουν ετήσια στοιχεία, αναφορικά με την κατάσταση των συνδέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής. Τέτοια στοιχεία είναι κυρίως ο αριθμός των συνδέσεων που παραμένουν ενεργές αλλά και κάθε άλλο χρήσιμο για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της Δράσης στοιχείο. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί θα καθορίζονται οι αναλυτικοί όροι υλοποίησης και ολοκλήρωσης της Δράσης.

www.dikaiologitika.gr

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Με άρωμα Σάμου οι βραβεύσεις της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας για το 2016


Αυτή είναι η πολύ όμορφη φωτογραφία από τη σαμιώτισσα  Σταματία Καρύδα που βραβεύτηκε και επιλέχτηκε από την  Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία για το ημερολόγιο του 2017. Θερμά συγχαρητήρια στη φίλη μας και ιδρυτικό μέλος της Φωτογραφικής ομάδας Σάμου και τις ευχόμαστε και άλλες ανάλογες επιτυχίες στο μέλλον!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σεπτέμβριος 2016
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανακοινώθηκαν στο  13o Διεθνές Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικής Φυσικής (13th COMECAP) που  συνδιοργάνωσε η ΕΜΤΕ με το ΑΠΘ και πραγματοποιήθηκε στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2016, στην Θεσσαλονίκη. 

δείτε εδώ όλες τις βραβεύσεις
http://www.emte.gr/web/images/template-content/MeteoPhoto_EMTE2016_results.pdf

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε το 3ήμερο Σεμινάριο Χορών του Πόντου από τον Χορευτικό Όμιλο Σάμου - ΧΟΡ.Ο.Σ


Με μια πετυχημένη δράση αποχαιρέτησε το 2016 ο Χορευτικός Όμιλος Σάμου – ΧΟΡ.Ο.Σ, το τριήμερο σεμινάριο χορών του Πόντου, Τρίτη 27 με Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα του ΧΟΡ.Ο.Σ στη Μαρίνα Πυθαγορείου.
Εισηγητής ο Κωνσταντίνος Νικολαΐδης από το Κιλκίς, ο οποίος μάγεψε με τη διδασκαλία του και τον τρόπο που προσέγγισε τη χορευτική παράδοση του Πόντου.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν χορευτές του Ομίλου καθώς και πολλών Συλλόγων της Σάμου, ενώ με την παρουσία τους τίμησαν τη διοργάνωση οι δασκάλες χορού Άννα Μαυρίκη, Ελευθερία Καραγεωργίου και Όλγα Γουργούλη.


Όλοι όσοι συμμετείχαν στη δράση έζησαν στιγμές παράδοσης και πολιτισμού τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων, ενώ είχαν την ευκαιρία να γευτούν και εδέσματα που είχαν ετοιμάσει τα μέλη του Τμήματος Γαστρονομίας του Χορευτικού Ομίλου Σάμου.
Ο χοροδιδάσκαλος του ΧΟΡ.Ο.Σ Μάκης Ευαγγέλου ευχαρίστησε τόσο τους χορευτές όσο και τις δασκάλες χορού που συμμετείχαν στο σεμινάριο, ενώ προσέφερε στον Κωνσταντίνο Νικολαΐδη τη ‘δίκαια κούπα του Πυθαγόρα’ ως αναμνηστικό δώρο για την εισήγηση του.
Ο Χορευτικός Όμιλος Σάμου απέδειξε για μία ακόμη φορά πως «ο ΧΟΡ.Ο.Σ ενώνει» και εύχεται στα μέλη και τους φίλους του μια νέα Καλή Χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη, χαμόγελα και πολλές στιγμές δράσεων παράδοσης και πολιτισμού.

Καλή Χρονιά.
Εκ του Δ.Σ.
του Χορευτικού Ομίλου Σάμου – ΧΟΡ.Ο.Σ 

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Χιόνια στον Καρβούνη 28-12-2016! Βίντεο πριν λίγη ώρα από τον Νίκο Χατζηιακώβου!

Σαμος Ψιλη Αμμος - Το Ηλιοβασιλεμα! Φανταστικό βίντεο με droneuploaded by mkard

Το Ηλιοβασιλεμα του Δεκεμβριου σε μια απο τις πιο γνωστες παραλιες της Σαμου!Βρίσκεται στο στενο της Μυκαλης,πολυ κοντα στα παραλια της Μικρας Ασιας! Η ονομασια της δοθηκε για την ψιλη της αμμο μεσα και εξω απο το νερο ενω ειναι πολυ ρηχη, αγαπητη σε ντοπιους και τουριστες!Επισης στο εναεριο βιντεο βλεπουμε τα παραλια της Μικρας Ασιας την παραλια της Μυκαλης το Ναο του Αγιου Χρυσοστομου Σμυρνης και το μικρο νησακι Βαρελούδι καταφυγιο για τις φωλιες των γλαρων! Με το Ηλιοβασιλεμα του Δεκεμβριου στην Ψιλη Αμμο αποχαιρετούμε την χρονια που φευγει και καλωσορίζουμε την καινουργια!Καλη Χρονια σε ολους σας απο την Σαμο!

The Sunset of December in one of the most famous beaches of Samos! Located in the Mykali straits, very close to the coast of Asia Minor! The name was given to the fine sand (Psili Ammos)in and out of the water while is very shallow, dear to locals and tourists! Also in aerial video we see the Asia Minor coast, the beach of Mykali the Church of St. Chrysostom Izmir and the small island Vareloudi shelter for nests of seagulls! With the Sunset of December in Psili Ammos farewell the year who go,and welcome the brand new! Happy New Year to you all from the island of Samos!!


Music:Ember performing their cover of Cheap Thrills by Sia
Aerial Cinematography: Michalis Kardamitsis

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο από Γάλα του Συλλόγου Αυτοδυτών Σάμου μέσα δύο εβδομάδες έφτασε τα 650 λίτρα!


Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο από Γάλα του Συλλόγου Αυτοδυτών Σάμου μέσα δύο εβδομάδες έφτασε τα 650 λίτρα, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 500 λίτρων.
Τη τελευταία μέρα της συγκέντρωσης το δέντρο στήθηκε στο εμπορικό κέντρο Λουί – Μάρκ στη Πόλη της Σάμου, όπου μέχρι και τη τελευταία στιγμή οι συμπολίτες μας έφερναν τις μεγάλες ή μικρές γενναιόδωρες προσφορές τους.
Το γάλα παραδόθηκε το πρωί της Τετάρτης 21 Δεκεμβρίου, στους δραστήριους και ευσυνείδητους εθελοντές και Πατέρες του κοινωνικού παντοπωλείου της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών.
Με τον αριθμό τον εγγεγραμμένων οικογενειών να έχει και φέτος αυξηθεί, η υποστήριξη από όλους μας, αυτής της άξιας πρωτοβουλίας της Μητρόπολης μας, είναι κοινωνικά και ανθρωπιστικά αναγκαία.
Σας ευχαριστούμε όλους, εντός και εκτός της Σάμου, για τη συνεισφορά σας!
Ευχαριστούμε πολύ το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού τ.τ. Σάμου, το Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Κοκκαρίου "Η Πηγή της Μάνας", τις επιχειρήσεις Benetton Samos, Οπτικόν Βίκυ Γρύλλου, Τσουμάκης Ναυτιλιακά, Samos School of Dance και Σάμος Κτηματομεσιτική για τη συμμετοχή και υποστήριξη τους.

Αρχειοθήκη ιστολογίου